Skip to content

برنامه‌های آموزشی

گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه در راستای ماموریت خود برای آموزش درست مفاهیم کارآفرینی و کمک به دانشجویان برای کسب مهارت و راه اندازی کسب و کار موفق در رشته تحصیلی خود، در هر ترم تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی می نماید.