Skip to content

Main Content

تفاهم نامه ها

  • شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
  • شرکت صنعتی دریایی ایران-صدرا
  • دانشگاه امیرکبیر
  • دانشگاه محمودآباد
  • شرکت نفت خزر