Skip to content

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه نرخ بالاسری طرح های برون دانشگاهی

با توجه به اهمیت توسعه همکاري هاي علمی و فناوري با جامعه، با تاکید بر ضرورت ارتقاي برند دانشگاه و رعایت رقابت پذیري در اجراي طرح هاي تقاضا محور، به استناد مفاد بند 2 و 11 و 14 ماده 3 آیین نامه کمیسیون فناوري دانشگاه، شیوه نامه نحوه محاسبه و هزینه کرد بالاسري (هزینه هاي توسعه زیرساختی) قراردادهاي طرح هاي برون دانشگاهی به منظور ساماندهی نحوه محاسبه و هزینه کرد بالاسري (هزینه هاي توسعه زیرساختی) طرح هاي برون دانشگاهی به شرح ذیل تدوین گردید.

 

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه نرخ بالاسری طرح های برون دانشگاهی