Skip to content

اقدامات و برنامه‌ها در جهت ساماندهی و بهبود پروژه‌های ارتباط با جامعه و صنعت

در راستای ساماندهی توسعه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت شیوه‌نامه الزامات قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری در تاریخ 17 شهریور 1397 به تصویب وزارت عتف رسید.

خوشبختانه  تاکنون اقدامات و فعالیت‌های مفیدی در بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در این راستا به اجرا گذاشته شده است. خلاصه ای از این نمونه‌ها در پیوست گزارش شده است. دانشگاه علم و فناوری مازندران نیز فعالیت‌های مفیدی به اجرا گذاشته که در این گزارش ذکر گردیده است.

پیوست

اقدامات و برنامه‌ها در جهت ساماندهی و بهبود پروژه‌های ارتباط با جامعه و صنعت