Skip to content

تاریخچه

 

 

دوران معاصر را عصر تلاش های دانش بنیان می نامند، پیدایش واژگانی هم چون اقتصاد دانش بنیان، تولید و تجارت دانش بنیان نیز از جمله واژه های نوپدیدی است که بیانگر حاکمیت دانش بر تمامی عرصه ها و صحنه های حیات جوامع و سازمان ها است. اینک نبرد به وادی اندیشه ها کشیده شده است، آموزش و یادگیری و کاربست آن در میدان عمل اساسی ترین مهارت سازمان ها و ملت ها برای پیشرفت همه جانبه است. در این دوران گذار و گذر، پارک های علم و فناوری از تبیین و ترویج و توسعه مفاهیم و سازه هایی هم چون مراکز رشد، کارآفرینی و تجاری سازی نقشی بی بدیل و بی چون و چرا در خودکفایی و توسعه پایدار دارند و به مثابه پلی میان حوزه های دانشی و صنعتی، شکوفایی و تعالی را به همت خود ساخته اند و دانشگاه علم و فناوری مازندران با بهره گیری از اندیشه های فردانگر و آینده اندیش در پی آن است که از راه برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و مشاوره های تخصصی، دانش و تجارب استادان و اندیشه ورزان برجسته را در مسیرتعالی ورشد صنعت و فناوری قرار دهد.
تردیدی نیست که رشد و شکوفایی اقتصاد، صنعت و تجارت موجبات اقتدار ملی را فراهم می سازد و بر همین قیاس مر کز کار آفرینی داشگاه علم و فناوری مازندران رسالتی سترگ را در عرصه ملی بر دوش خود احساس می کند و می کوشد برای دستیابی به این آرمان ارزشمند، گسل موجود میان صنعت و فناوری را با تکیه بر دانش و ارزش خلق شده در این نهاد از میان بردارد. این باور مقدس الهام بخش تلاش های مرکز کارآفرینی در طراحی و برگزاری دوره های آموزش و مهارت آموزی بوده است که اینک در دسترس جامعه علمی و کارآفرینی کشور می باشد.
مرکز کارآفرینی و مشاوره تخصصی با عنوان "مرکز کارآفرینی دانشگاه" به منظور ارتقا و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی تاسیس گردید.فعالیت های این مرکز در جنبه های آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره در زمینه نوآوری و کارآفرینی است. این مرکز از زمان تاسیس، فعالیت‌های مختلفی را به‌صورت تحقیقاتی، توسعه سرمایه‌‌های انسانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی – ترویجی در دانشگاه علم و فناوری مازندران، شرکت‌ها و موسسات مختلف، در حوزه کارآفرینی انجام داده است. از مهمترین آنها می‌توان برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره کرد.