Skip to content

 موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی

1- جنبه‌های اقتصادی کسب و کار:

 • بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
 • مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکت‌ها بر اساس الگوی شومپیتر
 • بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصت‌های اقتصادی و نوع کارآفرینان)
 • بررسی شیوه‌های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
 • نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوری‌های اقتصاد
 • رویه‌ها و روش‌های مالی در موسسسات کارآفرینی
 • نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
 • نقش کارآفرینی و اشتغال‌زایی( به‌ویژه جوانان)
 • بررسی رابطه بین ارزش‌ها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
 • جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی
 • جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
 • کارآفرینی در بخش کشاورزی

2- ویژگی‌های روانشناختی و فردی:

 • بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت‌ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش‌‌های صنعت و خدمات
 • شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
 • بررسی ویژگی‌های شخصیتی (Traits ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)
 • بررسی ویژگی‌های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)
 • بررسی متغیرهای تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
 • مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه‌های کارآفرینان زن
 • نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی در کارافرینان
 • اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)
 • تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
 • عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
 • مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بین ویژگی‌های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
 • بررسی و تطبیق ویژگی‌های کارآفرینان در صنعت و خدمات

3- عوامل اجتماعی و نقش دولت:

 • بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
 • بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
 • بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
 • بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت‌های جدید
 • نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
 • بررسی جنبه‌های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
 • نقش رسانه‌های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
 • ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
 • موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
 • ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
 • بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
 • تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی

4- آموزش کارآفرینی:

 • طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
 • طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دانشگاه
 • مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
 • ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
 • ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاه‌های کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

5- نقش شرکت‌های کوچک:

 • بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره‌های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران
 • نقش شرکت‌های کوچک در توسعه اقتصاد
 • بررسی و ارزیابی پروژه‌ها و فرصت‌های کارآفرینی
 • نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
 • ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
 • مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
 • بررسی زمینه‌های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
 • نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

6- نقش استراتژی و عوامل سازمانی:

 • ساختارهای تأمین مالی پروژه‌های کارآفرینانه و Capital Venture
 • بررسی استراتژی‌های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکت‌ها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
 • نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)
 • ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
 • اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
 • ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
 • دورنمای کارآفرینی در قرن 21 و پیامدهای آن برای ایران
 • توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
 • نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
 • ایجاد تیم‌های کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
 • چالش‌های مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
 • انحلال مؤسسات و شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنایع
 • تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

7- تکنولوژی اطلاعات :

 • نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت‌های کارآفرینی
 • فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکت‌های کارآفرین
 • بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
 • طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
 • طراحی سیستم‌های پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی