Skip to content

قبول اجرای طرح کارآفرینی با عنوان "بررسی اثر خاکستر برنج بر کیفیت بتن با مصالح بازیافتی"

با اجرای طرح کارآفرینی با عنوان "بررسی اثر خاکستر برنج بر کیفیت بتن با مصالح بازیافتی" توسط دانشجویان آقایان یاسر سیاه منصوری، سجادسردشتی، ابوالفضل شرعی و نیما نصیری نیا به سرپرستی استاد جناب آقای دکتر حامد عنایتی موافقت شد.

با توجه به درخواست دانشجویان آ قایان یاسر سیاه منصوری، سجادسردشتی، ابوالفضل شرعی و نیما نصیری نیا در خصوص اجرای پروژه   "بررسی اثر خاکستر برنج بر کیفیت بتن با مصالح بازیافتی"   و تأیید استاد راهنما طرح جناب آقای دکتر حامد عنایتی پس از تکمیل پرسشنامه طرح کارآفرینی، بررسی اولیه توسط مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه صورت پذیرفت. سپس کمیته تخصصی داوری به همراه معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر علی طهماسبی و متشکل از جناب آقای دکتر علیرضا ذکریازاده، جناب آقای دکتر سید حسن حسینی و جناب آقای دکتر سیدمهدی کیا جهت ارزیابی نهایی به مرکز کارآفرینی دعوت گردیدند. ابتدا دانشجو طرح خود را برای تیم داوری تشریح نمود که پس از پاسخگویی دانشجو به سوالات داوران محترم، فرم ارزیابی طرح توسط تمامی داوران تکمیل گردید.

در جلسه مقرر شد که مبلغ سقف اعتبار قانونی طرح بر اساس آئین نامه به این طرح تعلق گیرد.