Skip to content

قبول اجرای طرح کارآفرینی با عنوان "اپلیکیشن موبایلی کسب درآمد از تبلیغات"

با اجرای طرح کارآفرینی با عنوان "اپلیکیشن موبایلی کسب درآمد از تبلیغات" توسط دانشجو آقای "علیرضا اصفهانی" به سرپرستی استاد جناب آقای دکتر پورهاشم موافقت شد.

با توجه به درخواست دانشجو جناب آقای علیرضا اصفهانی در خصوص اجرای پروژه "اپلیکیشن موبایل کسب درآمد از تبلیغات" و تأیید استاد راهنما طرح جناب آقای دکتر محمد مهدی پورهاشم پس از تکمیل پرسشنامه طرح کارآفرینی، بررسی اولیه توسط مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه صورت پذیرفت. سپس کمیته تخصصی داوری متشکل از جناب آقای دکتر علیرضا ذکریازاده و جناب آقای دکتر سید حسن حسینی جهت ارزیابی نهایی به مرکز کارآفرینی دعوت گردیدند. ابتدا دانشجو طرح خود را برای تیم داوری تشریح نمود که پس از پاسخگویی دانشجو به سوالات داوران محترم، فرم ارزیابی طرح توسط تمامی داوران تکمیل گردید.

در جلسه مقرر شد که مبلغ سقف اعتبار قانونی طرح بر اساس آئین نامه به این طرح تعلق گیرد.