Skip to content

فراخوان انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان سنتز8 ماده اولیه مورد نیاز تولید رادیوداروها در مراکز دانشگاهی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در نظر دارد به منظور نیل به اهداف توسعه و ترویج علوم و فناوری هسته ای در حوزه رادیوداروها و نیز دستیابی به دانش فني تولید مواد اولیه مورد نیاز این حوزه در کشور، فراخوان دریافت پروپوزال های پژوهشي در زمینه »سنتز مواد اولیه رادیوداروها« را ارسال مينماید. لذا بدینوسیله از کلیه پژوهشگران دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سایر دستگاههای اجرایي و نیز شرکتهای دانش بنیان علاقه مند به این حوزه جهت شرکت در این فراخوان دعوت به عمل مي آید. امید ميرود انجام این پروژه ها علاوه بر کمک به پیشبرد پروژه های رادیودارو در سطح کشور، موجب شبکه سازی و افزایش سطح دانش فني پژوهشگران کشور در حوزه رادیوداروها شده و در نهایت منجر ارتقای سلامت جامعه شود.

**عناوین طرحها و زیرپروژههای مربوطه این طرح شامل موارد ذیل است:

1 .سنتز مشتقات پپتید RGD با خلوص بالا

DOTA-(RGD)2 .a

FSC-(RGD)3 .b

2 .سنتز آگونیست و آنتاگونیست پپتید بمبزین (Bombesin)

DOTA-RM2 .a

DOTA-RGD-BBN (7-14) .b

3 .سنتز و فرموالسیون درونیک اسیدها (acids Dronic )مورد استفاده در تولید رادیوداروها

Medronate (MDP) .a

Oxidronate (HMDP or HDP) .b

Etidronate (HEDP) .c

BPAMD .d

پس از بررسي و ارزیابي پروپوزال های دریافتي در خصوص سنتز هر یک از 8 ماده اعلامي در مقیاس آزمایشگاهي، اقدامات لازم جهت عقد قرارداد پژوهشي توسط پژوهشگاه صورت می پذیرد. بدیهي است پروپوزالهایي ارزیابي خواهند شد که صرفاً در راستای موضوعات اعلامي فوق باشند.. در این راستا کلیه پژوهشگران ميتوانند از طریق مؤسسه محل خدمت، پیشنهادهای خود را در قالب فرمت ارسالي به آدرس ایمیل پژوهشگاه علوم و فنون هستهای به نشاني nstri@aeoi.org.ir ارسال نمایند.

*بررسي پیشنهادهای دریافتي مطابق مراحل زیر صورت ميپذیرد:

دریافت پروپوزال های پژوهشي از متقاضیان فراخوان: حداکثر تا تاریخ 11 اسفند ماه سال 1399

بررسي پروپوزالهای دریافتي و اعالم نتایج بررسي به متقاضیان: حداکثر تا پایان هفته سوم فروردین ماه سال 1400

عقد قرارداد با مؤسسه: پس از ارزیابي و تصویب پروپوزال منتخب حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1400

برگزاری اولین جلسه هماهنگي با مجریان پروژه ها: حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400

شایان ذکر است سقف قرارداد تولید هر یک از مواد اعالمي سه میلیارد ریال و حداکثر زمان انجام پروژه 12 ماه است، که پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای این مبلغ را بر اساس پیشرفت پروژه در اختیار موسسه مربوطه قرار خواهد داد.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پژوهشگاه به آدرس www.nstri.ir  مراجعه نمایند.

طرح سنتز مواد اولیه رادیوداروها